Prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

Urodzona w Warszawie, tam przeżyła dzieciństwo i wczesną młodość – lata wojenne, Powstanie Warszawskie, czas powojenny. Później jej miastem stał się Gdańsk. Stopnie i tytuły naukowe z zakresu pedagogiki uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej i w Uniwersytecie Gdańskim. W tej uczelni przez 25. lat kierowała zakładem Teorii Kształcenia, była też prodziekanem byłego Wydziału Humanistycznego, redaktorem naczelnym “Gazety Uniwersyteckiej”, przewodniczącą Rektorskiej komisji ds. Osób Niepełnosprawnych w UG.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą dydaktyki ogólnej i pedeutologii – teorii kształcenia i pracy nauczyciela. W opublikowanych artykułach i książkach autorka koncentruje się na kwestii profesjonalnego rozwoju nauczycieli w toku ich pracy zawodowej, na zagadnieniach dialogu edukacyjnego jako “dialogu bez arbitra”, na teoretycznej problematyce wymiany edukacyjnej w formule “uczenia się od outsidera” – to ostatnie zagadnienie podjęto w ramach intensywnej naukowej współpracy z Uniwersytetem Linkoping w Szwecji.

W ostatnich latach zainteresowania naukowe prof. Joanny Rutkowiak zdominowało pogranicze edukacji i ekonomii. We współautorstwie z prof. Eugenią Potulicką opublikowała na ten temat książkę pt. “Neoliberalne uwikłania edukacji” (2010,2012) oraz szereg artykułów – ostatni (z wiosny tego roku) dotyczył powiązań między neoliberalizmem a wychowaniem przez sztukę.